48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Regulamin konkursu plastycznego

,, Jestem bezpieczny w Internecie”

Cele konkursu:

  • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
  • poprawa bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z zasobów Internetu,
  • kształtowanie pożądanych postaw u uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania     z  Internetu,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom wynikających z Internetu,
  • poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z sieci poprzez ukazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych,
  • zintegrowanie środowisk młodzieżowych w zakresie profilaktyk i poprzez wykonanie własnych prac plastycznych propagujących bezpieczeństwo w sieci Internet,

Organizator:

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży

Uczestnicy:

  • dzieci, młodzieższkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu lipskiego, przysuskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego 

Warunki konkursu:

1. Do konkursu przystąpić mogą wszyscy chętni uczniowie ze swojej szkoły.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej

zachęcającej do bezpiecznego korzystania z Internetu i upowszechniającej

informacje na temat zagrożeń wynikających niewłaściwego korzystania z sieci.

3. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 25 stycznia 2019 r.

roku i przesyłają kartę uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) na adres

organizatora.

4. Szkoły mogą nadesłać na konkurs nie więcej niż  3 prace do 15 lutego 2019 r.

5. Techniki wykonania pracy konkursowej:

-Technika dowolna

6. Format prac plastycznych-B2 (wym.: 50cm x 70,7cm) lub A2 (wym.42cm x 59,4cm).

7. Szkoły same dokonują wyboru najciekawszych prac, które powinny być dostarczone osobiście lub przesłane do organizatora konkursu najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku, na adres:

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
z siedzibą w Iłży, ul. M. Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża

8. Każda praca nadesłana do organizatora powinna zawierać metryczkę (załącznik nr 2), przyklejoną na odwrocie pracy w lewym górnym rogu.

9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni trzy najlepsze prace
w  kategoriach gimnazjum/ szkoła podstawowa i szkoła ponadgimnazjalna.

10. Uczestnicy najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody .

11. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 22 lutego 2019 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród. 

12. W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia szkoły do konkursu oraz wzór metryczki. 

13. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu proszę się kontaktować z doradcą metodycznym Ewą Herbowicz. 

Adres mail: herbowicz@wp.pl, nr telefonu 660701287.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączniki do pobrania: