48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Międzypowiatowy  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli

W Radomiu  z siedzibą w Iłży

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg nieograniczony Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim, 
Numer ogłoszenia: 59064 – 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji  Szkolnego Organizatora  Rozwoju Edukacji w ramach  projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim ‘’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane  została najkorzystniejsze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia  59064   ), na tablicy ogłoszeń MODN  oraz na stronie internetowej –modn.radom.pl.

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu określonym jak wyżej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na 5  części  zostały   złożone  następujące  oferty:

1. Krystyna Gregorczyk – oferta dotyczyła części 1- liczba punktów:  100;

2. Joanna Ewa Klich– oferta dotyczyła części 2– liczba punktów: 100;

3. Bożena Zbrożyna – oferta dotyczyła części 3 – liczba punktów: 100;

4. Helena Kaleta  –  oferta dotyczyła części 4-  liczba punktów: 100;

5. Maria Sobuta – oferta dotyczyła części 5 –  liczba punktów: 100;

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zawierały komplet wymaganych dokumentów opisanych w SIWZ.

W przetargu jedynym kryterium była najkorzystniejsza cena. W wyniku badania i oceny ofert na podstawie kryteriów i ich wagi podanych w SIWZ, zamawiający informuje, że komisja wyłoniła następujących wykonawców do realizacji zamówienia:

1. Krystyna Gregorczyk

2. Joanna Ewa Klich

3. Bożena Zbrożyna

4. Helena Kaleta

5. Maria Sobuta

Przewidywany termin podpisania umów z wybranymi Wykonawcami Zamawiający wyznacza na: 12.03.2014 r. w  Międzypowiatowym  Ośrodku  Doskonalenia  Nauczycieli  w Radomiu z siedzibą w Iłży, w godz. 900 – 1300.

Zamawiający prosi o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 483654838 bądź adres e-mail:  modn@modn.radom.pl.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.

Jadwiga  Bachanek

Dyrektor  MODN