48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Międzypowiatowy  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli

W Radomiu  z siedzibą w Iłży

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg  nieograniczony Prowadzenie warsztatów i konsultacji grupowych dla uczestników lokalnej sieci współpracy i samokształcenia -Wsparcie wychowawców klas – jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo w szkole- jak motywować uczniów do uczęszczania na zajęcia
Numer ogłoszenia: 53842 – 2014; data zamieszczenia: 15.02.2014

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie warsztatów i konsultacji grupowych dla uczestników lokalnej sieci współpracy i samokształcenia  w ramach  projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim ‘’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia  53842  ), na tablicy ogłoszeń MODN  oraz na stronie internetowej –modn.radom.pl.

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu określonym jak wyżej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały   złożone  następujące  oferty:

1. Marcin Wójcik  – liczba punktów:  100;

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferta zawierała komplet wymaganych dokumentów opisanych w SIWZ.

W przetargu jedynym kryterium była najkorzystniejsza cena. W wyniku badania i oceny oferty na podstawie kryteriów i ich wagi podanych w SIWZ, zamawiający informuje, że komisja wyłoniła wykonawcę do realizacji zamówienia:

1. Marcin Wójcik

Przewidywany termin podpisania umów z wybranym Wykonawcą  Zamawiający wyznacza na: 12.03.2014 r. w  Międzypowiatowym  Ośrodku  Doskonalenia  Nauczycieli  w Radomiu z siedzibą w Iłży, w godz. 900 – 1300.

Zamawiający prosi o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 483654838 bądź adres e-mail:  modn@modn.radom.pl„> modn@modn.radom.pl.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.

Jadwiga Bachanek

Dyrektor MODN