48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Zadania

ZADANIA MODN

Do zakresu działań jednostki należy w szczególności:

  • przygotowanie i wspieranie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświatowej,
  • badanie potrzeb dotyczących dokształcania i doskonalenia rozwoju zawodowego nauczycieli oraz opracowanie diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli,
  • pomoc nauczycielom w ich rozwoju zawodowym,
  • prowadzenie kształcenia ustawicznego nauczycieli w różnych formach organizacyjnych,
  • współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświaty i realizacji zadań Ośrodka z krajowymi i zagranicznymi partnerami,
  • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną,
  • upowszechnienie wiedzy pedagogicznej we współpracy z lokalnymi środkami społecznego przekazu,
  • organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
  • tworzenie warunków do organizowania różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi.
  • inspirowanie i wspieranie szkół i nauczycieli do tworzenia własnych programów nauczania przedmiotów, bloków przedmiotowych i ścieżek edukacyjnych.