Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Język polski

Szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Urszula Staniewska

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Lekcja otwarta. Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego 1,5 Środa – po uzgodnieniu tel. LO im. Marii Dąbrowskiej
w Pionkach
Lekcja otwarta Jak omawiać teksty literackie w szkole, żeby uczniowie chcieli je czytać? 1,5 Środa – po uzgodnieniu tel. LO im. Marii Dąbrowskiej
w Pionkach
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach

 

3 pażdziernik MODN
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 3 listopad MODN
Konsultacje Indywidualne / telefoniczne, mailowe Formy pracy z uczniem zdolnym i słabym.

Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych tekstów kultury

Terminy spotkań indywidualnie uzgadniane z nauczycielami
Konsultacje Planowanie pracy, monitorowanie wdrażania podstawy programowej, konkurs, promowanie czytelnictwa Terminy spotkań indywidualnie uzgadniane z nauczycielami
Konkurs Konkurs Wiedzy o

Dwudziestoleciu Międzywojennym

08.12.2017r.
Zespoły metodyczne Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb 3 IX-I 2017/2018 (termin do ustalenia przez nauczycieli) MODN Iłża lub szkoła (wg potrzeb)
Warsztaty Wdrażanie nowej podstawy programowej 3 IX-I 2017/2018(termin do ustalenia przez nauczycieli) MODN Iłża lub szkoła (wg potrzeb)
Warsztaty Uczniowie cudzoziemscy w polskim systemie oświaty 3 IX-I 2017/2018 (termin do ustalenia przez nauczycieli) MODN Iłża lub szkoła (wg potrzeb)
Konsultacje Prowadzenie sieci wsółpracy i samokształcenia dla nauczycieli Cały rok On-line
Konkurs wiedzy o pisarzu Konkurs wiedzy o Josephie Conradzie Listopad MODN
Konkurs ortograficzny Konkurs ortograficzny       „O Złote Pióro” Grudzień Przytyk

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę

z zainteresowanymi nauczycielami.