48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Szkolenia rad pedagogicznych

Lp. Temat Prowadzący
1. Wykorzystanie wniosków  z poprzedniego roku szkolnego. Krystyna Gregorczyk
2. Tworzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli. Krystyna Gregorczyk
3. Wsparcie szkoły w przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Krystyna Gregorczyk
4. Tworzenie regulaminu rady pedagogicznej. Krystyna Gregorczyk
5. Planowanie działań rozwojowych – planowanie osobowego rozwoju zawodowego nauczyciela Krystyna Gregorczyk
6. Koncepcja pracy szkoły /placówki oświatowej Krystyna Gregorczyk
7. Wykorzystanie raportów z ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki. Krystyna Gregorczyk
8. Diagnoza pracy szkoły w obszarze – praca
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych .
Ewa Kopycka
9. Aspekty oceniania a autonomia i motywacja ucznia w procesie uczenia się. Ewa Herbowicz
10. Metody rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole. Mediacje, negocjacje i interwencje. Ewa Herbowicz
11. Nerwica, depresja i próby samobójcze- jak pomóc dziecku przejść przez trudny okres? Ewa Herbowicz
12. Cyberbullying w szkole. Ewa Herbowicz
13. Bunt nastolatka wpisany w proces resocjalizacji. Narkotyki, dopalacze i leki bez recepty- profilaktyka i reagowanie na problem. Ewa Herbowicz
14. Planowanie działań rozwojowych nauczycieli. Ewa Herbowicz
15. Racjonalna organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ewa Herbowicz
16. Nowy program wychowawczo- profilaktyczny szkoły. Ewa Herbowicz
17. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej. Języki obce. Ewa Herbowicz
18. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej. Kształcenie specjalne. Ewa Herbowicz

 

19. Tutoring szkolny-czyli jak przez dialog rozwijać ucznia

I motywować go do nauki.

Lidia Morka
20. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych wypracowanych w ramach projektu „Kompetentny Doradca  Zawodowy” w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Lidia Morka
21. Jak skutecznie wspierać ucznia zdolnego w szkołach zawodowych Lidia Morka
22. Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów zawodowych Lidia Morka
23. Wdrażanie nowej podstawy programowej w świetle nowej ustawy MEN. Lidia Morka
24. Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych Lidia Morka
25. Funkcja ocen i oceniania kształtującego oraz ich role w wspieraniu i motywowaniu uczniów do nauki. Zofia Dolińska
26. Metody rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole. Zofia Dolińska i Ewa Herbowicz
27. Budowanie wizerunku skutecznego nauczyciela z nastawieniem na efekty, etyka zawodu nauczyciela. Zofia Dolińska
28. Szkoła miejscem wychowania do wartości ,kształtowania postaw uczniów oraz miejscem nauki i respektowania norm społecznych. Zofia Dolińska, Ewa Herbowicz
29. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – cyberbuling. Zofia Dolińska i Ewa Herbowicz
30. Przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz metody wspierania uczniów w pokonywaniu trudności.

 

Zofia Dolińska

 

31. Społeczny klimat szkoły. Budowanie i wzmacnianie aktywności szkoły w środowisku lokalnym. Zofia  Dolińska, Ewa Herbowicz
32. Bunt nastolatka -narkotyki, dopalacze, leki bez recepty i inne używki – profilaktyka i reagowanie na problem. Ewa Herbowicz, Zofia Dolińska
33. Efektywna współpraca szkoły z rodzicami uczniów, w tym z rodzicami uczniów pełnoletnich.

 

Ewa Herbowicz, Zofia Dolińska
34. Diagnoza potrzeb szkoły – zdefiniowanie „luki” do rozwoju. Budowanie rocznego planu wspomagania szkoły. Zofia Dolińska
35. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Robert Celuch
36. Dostępne darmowe narzędzia pracy grupowej w pracy szkoły Robert Celuch
37. Efektywne wykorzystanie programów pakietu biurowego w promocji szkoły Robert Celuch
38. Kronika szkolna w formie mulitmedialnej Robert Celuch
39. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji Robert Celuch
40. Elementy marketingu internetowego w zwiększeniu oglądalności szkolnej witryny internetowej Robert Celuch
41. Metody angażowania uczniów w realizacji dydaktycznych materiałów multimedialnych Robert Celuch
42. Wykorzystanie programów dostarczonych z pracowniami Apple w pracy z uczniami Robert Celuch
43. Zarządzanie komputerami i podstawowa konfiguracja komputerów w pracowni Apple i Windows Robert Celuch
44. Szkoła Promująca Zdrowie Banaś Wojciech
45. Współpraca zespołów nauczycielskich w realizacji zadań Rady Pedagogicznej Banaś Wojciech
46. Zdrowie nauczycieli i uczniów szkoły Banaś Wojciech
47. Prawa Dziecka i Ucznia  w szkole Marek Łata
48. Edukacja o Prawach Człowieka w szkole Marek Łata
49. Etyka zawodu nauczyciela. Marek Łata
50. Edukacja patriotyczna w szkole. Marek Łata
51. Szkoła w procesie nadania imienia. Marek Łata
52. Akademia szkolna inaczej Marek Łata
53. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Marek Łata
54. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Marek Łata
55. Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Marek Łata
56. Asystent szkoły – rola i zadania. Marek Łata