48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

MISJA MODN

W dobie reformy oświatowej misją naszego Ośrodka jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa metodycznego nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiaty, gminy w ramach podpisanych porozumień.

Analizując problemy z jakimi borykają się nauczyciele w obecnych czasach, stawiane przed nimi coraz to większe wymagania zarówno ze strony uczniów, rodziców jak i pracodawców, pragniemy rozumieć i spełniać zmieniające się oczekiwania naszych nauczycieli, proponować im szeroki wachlarz ofert własnego doskonalenia i świadczyć wysokiej jakości usługi w tej dziedzinie.

By sprostać tym założeniom niezbędne jest współfinansowanie placówki przez organ prowadzący, jakim jest Powiat Radomski oraz przez współdziałające na zasadzie podpisanego porozumienia inne organy samorządów terytorialnych.
Wynika to z analizy otoczenia rynkowego. Na naszym rynku funkcjonują już od kilku lat i powstają coraz to nowe ośrodki., placówki i stowarzyszenia o podobnym lub takim samym charakterze działalności, świadczące usługi związane z doskonaleniem zawodowym za odpłatnością.

Lecz naszą mocną stroną jest możliwość finansowania działalności ze środków budżetu powiatów i gmin, co pozwala wejść na rynek z bezpłatnymi ofertami.
Znając trudną sytuację finansową zarówno nauczycieli, szkół, placówek oświatowych jak i samorządów terytorialnych większość propozycji z naszej oferty będzie bezpłatna.

Płatne usługi edukacyjne będziemy proponować tylko wtedy, gdy MODN będzie zmuszony ponosić z tego tytułu dodatkowe koszty (opłaty wykładowców, koszty wydawanych materiałów itp.). Konkurować jednak będziemy cenowo, nie odbiegając w jakości świadczonych usług od innych tego typu placówek, wykorzystując potencjał własny – kwalifikacje, doświadczenie, własne inspiracje i inicjatywę naszych doradców, siedziby samorządowych placówek, jak też pomoc zaprzyjaźnionych i współpracujących placówek naukowych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, wydawnictw pedagogicznych, wyższych uczelni, bibliotek, ośrodków doskonalenia, stowarzyszeń oświatowych.

Zmierzając do osiągnięcia celów określonych w misji, MODN realizował będzie w formie doradztwa indywidualnego i zbiorowego swoje zadania strategiczne, do których należą:

  1. Analiza kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i zajęć praktycznej nauki zawodu oraz określenie potrzeb w zakresie doskonalenia.
  2. Organizowanie i doskonalenie nauczycieli danych przedmiotów w zakresie pedagogicznym, metodycznym i merytorycznym.
  3. Organizowanie doradztwa metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli rozpoczynających prace w zawodzie.
  4. Organizowanie współpracy oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami i szkołami.
  5. Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami obejmująca:
  • merytoryczne doskonalenie nauczycieli (nowe technologie, nowe metody organizacji pracy itp.),
  • współudział w organizowaniu konferencji rejonowych i ogólnopolskich,
  • inne wynikające z bieżących potrzeb.

Warunkiem skutecznych działań jest zwiększenie liczby doradców metodycznych, którzy mogliby objąć doradztwem jak największą liczbę nauczycieli szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych. Można to osiągnąć dążąc do nawiązania współpracy z innymi samorządami, które partycypując w kosztach działalności MODN pozwolą na zatrudnienie większej liczby doradców metodycznych, a tym samym otoczenie opieką metodyczną większej grupy nauczycieli.