48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

 

Zadanie 1

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ ORAZ WPROWADZANYCH ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

 

LP. TEMATYKA TERMIN REALIZACJA OSOBY /INSTYTUCJE/ WSPÓŁPRACUJĄCE
1. Poznanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Język obcy nowożytny w szkole podstawowej, motywacja w edukacji językowej. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pionki, Radom, Iłża, Lipsko, Przysucha

 

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

 

Wydawnictwa edukacyjne

 

Instytut Pamięci Narodowej

 

Dyrektor MODN

2. Nasze pomysły na kształtowanie postaw uczniów i respektowanie norm społecznych. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
3. Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego w szkole podstawowej. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
4. Stop cyberprzemocy. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
5. Jak stosować narzędzia do badania osobowości twórczej i myślenia twórczego. Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
6. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – cyberbuling. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
7. Szkoła miejscem wychowania do wartości i kształtowania postaw uczniów oraz miejscem nauki respektowania norm społecznych. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
8. Programowanie w nauczaniu wczesnoszkolnym. styczeń 2019r. Robert Celuch
9. Bezpieczne korzystanie z TIK i zasobów Internetu październik 2018r. Robert Celuch
10. Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole luty 2019r. Robert Celuch
11. Bezpieczne wakacje z internetem – narzędzia i zasoby dla uczniów
i rodziców
czerwiec 2019r. Robert Celuch
12. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie wg zapotrzebowania Robert Celuch
13. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw. cały rok szkolny 2018/2019 Marek Łata
14. Rozwijanie kompetencji cyfrowych na lekcjach historii. Kwiecień 2019 Marek Łata
15. Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się wg zapotrzebowania Marek Łata
16. Edukacja patriotyczna w szkole wg zapotrzebowania Marek Łata
17. Metody pracy na lekcji rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. marzec 2019r. Marek Łata
18. Regionalni bohaterowie niepodległości. październik 2018r. Marek Łata
19. Nowa podstawa programowa nauczania historii. listopad 2018r. Marek Łata
20. Nowa podstawa programowa nauczania wiedzy o społeczeństwie. luty 2018r. Marek Łata
21. Promocja zdrowia. wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
22. Rola oceny z wychowania fizycznego według nowych wytycznych. wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
23. Przemyślane stosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu fizyki. grudzień 2018r. Aleksandra Galek
24. Rola konkursu fizyczno-informatycznego w rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli.
styczeń 2019r. Aleksandra Galek
25. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów.
marzec 2019r. Aleksandra Galek
26. Ewaluacja i monitoring programów nauczania w kształceniu zawodowym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy. I semestr Lidia Morka
27. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. I semestr Lidia Morka
28. Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji. I semestr Lidia Morka
29. Poznanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
30. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. I semestr Lidia Morka
31. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole zawodowej. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
32. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych wypracowanych w ramach projektu „Kompetentny Doradca  Zawodowy” w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
33. Wdrażanie nowej podstawy programowej w świetle nowej ustawy MEN. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
34. Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
35. Szkoła miejscem wychowania do wartości i kształtowania postaw uczniów oraz miejscem nauki respektowania norm społecznych. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

36. Nowe spojrzenie na wychowanie w szkole i role wychowawcy klasowego. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

37. Jak stosować narzędzia do badania osobowości twórczej i myślenia twórczego. Obliczanie KOT i MT. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

38. Metody nauczania kształtujące umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego w szkole podstawowej. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

39. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w Internecie – cyberbuling.
cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

40. Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego.

cały rok szkolny 2017/2018

wg zapotrzebowania

Urszula Staniewska
41. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

cały rok szkolny 2017/2018

wg zapotrzebowania

Urszula Staniewska
42. Metody aktywizujące – Jak efektywnie pracować na lekcjach języka polskiego?

październik 2018r.

marzec 2019r.

Urszula Staniewska
43. Prowadzenie sieci wsółpracy
i samokształcenia dla nauczycieli.

cały rok szkolny 2017/2018

 

Urszula Staniewska

Zadanie 2

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRYCH WYPEŁNIANIE JEST BADANE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR PEDAGOGICZNY W PROCESIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

LP. TEMATYKA TERMIN REALIZACJA
1. Roboty w nauce programowanie
w szkole podstawowej.
wrzesień 2018r. Robert Celuch
2. Godzina kodowania – w jaki sposób wykorzystać akcję w szkole. listopad 2018r. Robert Celuch
3. Dostępne narzędzia wspomagające pracę nauczycieli i uczniów . grudzień 2018r. Robert Celuch
4. Podstawy programowania w języku Python. marzec 2019r. Robert Celuch
5. Programowanie z użyciem robotów – Edison. kwiecień 2019r. Robert Celuch
6. Programowanie prostych układów elektronicznych podczas zajęć pozalekcyjnych – Arduino. maj 2019r. Robert Celuch
7. Dostępne darmowe narzędzia pracy grupowej w pracy szkoły. wg zapotrzebowania Robert Celuch
8. Efektywne wykorzystanie programów pakietu biurowego w promocji szkoły. wg zapotrzebowania Robert Celuch
9. Kronika szkolna w formie mulitmedialnej. wg zapotrzebowania Robert Celuch
10. Wykorzystanie tablicy interaktywnej
w edukacji.
wg zapotrzebowania Robert Celuch
11. Elementy marketingu internetowego
w zwiększeniu oglądalności szkolnej witryny internetowej.
wg zapotrzebowania Robert Celuch
12. Metody angażowania uczniów
w realizacji dydaktycznych materiałów multimedialnych.
wg zapotrzebowania Robert Celuch
13. Wykorzystanie programów dostarczonych z pracowniami Appl
w pracy z uczniami.
wg zapotrzebowania Robert Celuch
14. Zarządzanie komputerami
i podstawowa konfiguracja komputerów w pracowni Apple
i Windows.
wg zapotrzebowania Robert Celuch
15. Instalacja systemu CMS i jego wykorzystanie w prowadzeniu szkolnej witryny internetowej. wg zapotrzebowania Robert Celuch
16. Tworzenie materiałów promocyjnych
w szkole.
wg zapotrzebowania Robert Celuch
17. Wykorzystanie raportów z ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki. wg zapotrzebowania Krystyna Gregorczyk
18. Warsztat młodego nauczyciela historii. grudzień 2018r. Marek Łata
19.

Prawa Dziecka i Ucznia

w szkole.

wg zapotrzebowania Marek Łata
20. Edukacja o Prawach Człowieka w szkole. wg zapotrzebowania Marek Łata
21. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. wg zapotrzebowania Marek Łata
22. Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? wg zapotrzebowania Marek Łata
23. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego.

 

wg zapotrzebowania

Ewa Herbowicz
24. Edukacja włączająca – podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych.

 

wg zapotrzebowania

Ewa Herbowicz
25. Trening umiejętności społecznych na różnych poziomach nauczania. wg zapotrzebowania Ewa Herbowicz
26. Awans zawodowy-zasady, procedury. wg zapotrzebowania Lidia Morka
27. Praca z grupą, podstawowe mechanizmy grupowe. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

28. Społeczny klimat szkoły. Budowanie i wzmacnianie aktywności szkoły w środowisku lokalnym. wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

29. Efektywna współpraca szkoły z rodzicami uczniów, w tym z rodzicami uczniów pełnoletnich. wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

30. Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego. listopad 2018r. Urszula Staniewska

 

Zadanie 3

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI DOTYCZĄCEGO REALIZACJI PODSTAW PROGRAMOWYCH W TYM OPRACOWYWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA

LP. TEMATYKA TERMIN REALIZACJA
1.

 

Ocena pracy nauczyciela.

 

wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
2.

Edukacja zdrowotna

w podstawie programowej.

wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
3. Opiniowanie programów. cały rok szkolny 2018/2019 Wojciech Banaś
4. Monitoring wskaźnika nowej podstawy programowej. cały rok szkolny 2018/2019 Wojciech Banaś
5. Realizacja programu nauczania fizyki w klasie VIII. Październik 2018r. Aleksandra Galek
6. Realizacja programu nauczania fizyki w szkole branżowej I stopnia. listopad 2018r. Aleksandra Galek
7.

 

Rola eksperymentu w nauczaniu fizyki.

luty 2019r. Aleksandra Galek
8. Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej i szkole branżowej I-go stopnia. cały rok szkolny 2018/2019 Aleksandra Galek
9. Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w 4-ro letnim liceum i 5-cio letnim technikum. październik 2018r. Aleksandra Galek
10. Treści nauczania fizyki w 4-ro letnim liceum. kwiecień 2019r. Aleksandra Galek
11. Treści nauczania fizyki w 5-cio letnim technikum. maj 2019r. Aleksandra Galek
12.

Planowanie zadania edukacyjnego.

 

cały rok szkolny 2018/2019 Aleksandra Galek
13.

Jak zainteresować ucznia fizyką?

 

cały rok szkolny 2018/2019 Aleksandra Galek
14. Umiejętność wykonywania prostych eksperymentów na lekcjach fizyki. cały rok szkolny 2018/2019 Aleksandra Galek
15. Jak zachęcić uczniów do samodzielnego wykonywania eksperymentów? marzec 2019r Aleksandra Galek
16. Nowa podstawa programowa w szkole branżowej  I stopnia i szkole policealnej na rok szkolny 2018/2019. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
17. Wdrażanie  nowej podstawy programowej w szkole zawodowej/przedmioty zawodowe/. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
18. Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów zawodowych. wg zapotrzebowania Lidia Morka
19. Regulamin oceny pracy nauczyciela. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
20. Poznanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Język obcy nowożytny w szkole podstawowej, motywacja w edukacji językowej. cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
21. Edukacja polonistyczna – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych. cały rok szkolny 2017/2018 Urszula Staniewska
22. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej. cały rok szkolny 2017/2018 Urszula Staniewska
23. Warsztat młodego nauczyciela języka polskiego. cały rok szkolny 2017/2018 Urszula Staniewska

 

Zadanie 4

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W OBSZARZE DIAGNOZOWANIA POTRZEB UCZNIÓW I INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

LP. TEMATYKA TERMIN REALIZACJA
1. Radzenie sobie z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze. cały rok szkolny 2018/2019 Aleksandra Galek
2. Wspieranie zdolności specjalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inteligencje wielorakie, ścieżki kariery zawodowej. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
3. Niska samoocena, nerwica, depresja i SU wśród młodzieży szkolnej. Jak pomóc dziecku przejść przez trudny okres? cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
4. Jak wspomagać uczniów w radzeniu sobie ze stresem? wg zapotrzebowania Ewa Herbowicz
5. Racjonalne zarządzanie czasem dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych, internatach. listopad 2017r. Ewa Herbowicz
6. Bunt nastolatka – narkotyki, dopalacze i leki bez recepty- profilaktyka i reagowanie na problem. wg zapotrzebowania Ewa Herbowicz
7. Przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz metody wspierania uczniów w pokonywaniu trudności. wg zapotrzebowania Ewa Herbowicz
8.

Sytuacje kryzysowe w szkole: depresje, zaburzenia żywienia, samookaleczenia, próby samobójcze.

 

wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
9. Aktywność fizyczna, źródłem sukcesu ucznia i nauczyciela. wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
10. Współpraca zespołów nauczycielskich. wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
11. Jak rozpoznać predyspozycje ucznia do wykonywania określonych zadań
i przełożyć to na jego sukces zawodowy?
I semestr Lidia Morka
12. „Twój uczeń na rynku pracy” – rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
13. Tutoring szkolny – czyli jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
14. Jak skutecznie wspierać ucznia zdolnego w szkołach zawodowych. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
15. Wspieranie zdolności specjalnych uczniów szkół zawodowych, inteligencje wielorakie, ścieżki kariery zawodowej. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
16.

Wspieranie rozwoju zdolności

i potencjału twórczego uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
17. Wspieranie zdolności specjalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inteligencje wielorakie, ścieżki kariery zawodowej. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

 

18. Jak wspomagać uczniów w radzeniu sobie ze stresem? wg zapotrzebowania

 

Zofia Dolińska

 

19. Nasze pomysły na kształtowanie postaw uczniów i respektowanie norm społecznych cały rok szkolny 2017/2018 Zofia Dolińska
  Uczniowie cudzoziemscy w polskim systemie oświaty. grudzień 2018r. Urszula Staniewska
20.

Formy pracy z uczniem zdolnym
i słabym.

Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych tekstów kultury.

cały rok szkolny 2018/2019 Urszula Staniewska
21. Wspomaganie rozwoju uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
cały rok szkolny 2018/2019 Urszula Staniewska

 

Zadanie 5

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W OBSZARZE PRZYGOTOWANIA DO ANALIZY WYNIKÓW I WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO, WYNIKU SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST 1 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 O SYSTEMIE OŚWIATY

LP. TEMATYKA TERMIN REALIZACJA
1. Nowe spojrzenie na wychowanie w szkole i role wychowawcy klasowego. cały rok szkolny 2018/2019 Ewa Herbowicz
2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wyznacznikiem jakości kształcenia zawodowego. październik  – listopad 2018r. Lidia Morka
3. Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego. cały rok szkolny 2018/2019 Lidia Morka
4. Dobór metod nauczania do treści programowych. wg zapotrzebowania Lidia Morka
5. Ocena pracy nauczyciela dyrektora w świetle nowych przepisów obowiązujących od 01.09.2018r. wg zapotrzebowania Lidia Morka
6. Funkcja ocen i oceniania kształtującego oraz ich role w wspieraniu i motywowaniu uczniów do nauki. Motywacja w edukacji językowej. cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
7. Budowanie wizerunku skutecznego nauczyciela. cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
8. Przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz metody wspierania uczniów w pokonywaniu trudności.

 

wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska
9. Bunt nastolatka – narkotyki, dopalacze, leki bez recepty i inne używki – profilaktyka i reagowanie na problem.

 

wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska
10. Diagnoza potrzeb szkoły. wg zapotrzebowania Wojciech Banaś
11. Praca z arkuszem maturalnym z historii na zajęciach pozalekcyjnych. wg zapotrzebowania Marek Łata
12. Etyka zawodu nauczyciela. wg zapotrzebowania Marek Łata
13. Szkoła w procesie nadania imienia. wg zapotrzebowania Marek Łata
14. Akademia szkolna inaczej. wg zapotrzebowania Marek Łata
15. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. wg zapotrzebowania Marek Łata
16.

 

Asystent szkoły – rola i zadania.

wg zapotrzebowania Marek Łata

 

Zadanie 6

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W OBSZARZE POTRZEB ZDIAGNOZOWANYCH NA PODSTAWIE ANALIZY WYNIKÓW  I WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST 1 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 O SYSTEMIE OŚWIATY

 

LP. TEMATYKA TERMIN REALIZACJA
1. Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego
z fizyki do podnoszenia efektywności pracy.
wrzesień 2018 r. Aleksandra Galek
2. Regulamin oceny pracy nauczyciela. cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
3. Autoprezentacja w pracy nauczyciela w kontakcie z uczniami i z rodzicami uczniów. cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
4. Informacja zwrotna i aktywne słuchanie w pracy nauczyciela. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

5. Organizacja i wyposażenie klasopracowni nauczyciela języka obcego. cały rok szkolny 2018/2019 Zofia Dolińska
6. Autoprezentacja nauczyciela w kontaktach z uczniami i rodzicami uczniów. Budowanie wizerunku skutecznego nauczyciela z nastawieniem na efekty, etyka zawodu nauczyciela. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

7. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 01.09.2018r. cały rok szkolny 2018/2019

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

8. Funkcje ocen i oceniania kształtującego oraz ich role we wspieraniu i motywowaniu uczniów do nauki. wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

9. Metody rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole. wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

10. Diagnoza potrzeb szkoły – zdefiniowanie „luki” do rozwoju. Budowanie rocznego planu wspomagania szkoły. wg zapotrzebowania

Zofia Dolińska

Ewa Herbowicz

11. Wypalenie zawodowe. cały rok szkolny 2018/2019 Wojciech Banaś
12.

 

Ocena kształtująca w pracy nauczyciela wf.

 

 

wg zapotrzebowania

 

Wojciech Banaś

13.

 

Tworzenie Sieci Współpracy między szkołami i instytucjami wspomagającymi szkołę.

 

wg zapotrzebowania Wojciech Banaś

Zadanie 7

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

LP.

TEMATYKA

TERMIN

REALIZACJA

1.

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/ placówki, ze szczególnym uwzględnieniem oceny pracy nauczyciela .

wrzesień 2018r.

 

Krystyna Gregorczyk

2.

Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki – Ocena pracy nauczycieli.

cały rok szkolny 2018/2019

Krystyna Gregorczyk

4.

Zmiany w prawie oświatowym.

wrzesień – październik 2018r.

luty – marzec 2019r.

Krystyna Gregorczyk

6.

Diagnoza pracy szkoły.

cały rok szkolny 2017/2018

Krystyna Gregorczyk

7.

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

cały rok szkolny 2017/2018

Krystyna Gregorczyk

8.

Ocena pracy nauczycieli.

wrzesień – październik 2018r.

Krystyna Gregorczyk

9.

Planowanie działań rozwojowych – planowanie osobowego rozwoju zawodowego nauczyciela.

cały rok szkolny 2018/2019

Krystyna Gregorczyk

13.

Wsparcie dla dyrektorów na starcie

cały rok szkolny 2018/2019

Krystyna Gregorczyk